by

Riwayat Tentang Peristiwa Al-Kisa'

Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya ‘al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain fî al-Hadîts’ dari Abdullah bin Ja’far bin Abi Thalib, bahwa dia berkata, “Tatkala Rasulullah saw melihat rahmat turun, beliau bersabda, ‘Panggilkan kepadaku, panggilkan kepadaku!’ Shafi yah bertanya, ‘Siapa, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, ‘Ahlulbaitku: Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.’
Kemudian mereka pun datang. Lalu Nabi saw menutupi mereka dengan kain Kisanya, dan kemudian berdoa, ‘Ya Allah, mereka inilah keluargaku. Maka curahkanlah salawat terhadap Muhammad dan keluarga Muhammad.’ Seketika itu Allah Swt menurunkan ayat, Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.”
Hakim berkata, “Hadis ini memiliki sanad sahih.”[176]
Jenis Kain
1.Hadis Ummul Mukminin Aisyah:
Muslim di dalam kitab Shahih-nya, Hakim di dalam kitab al-Mustadrak-nya, dan Baihaqi di dalam kitab i al-Sunan al-Kubra, Thabari, Ibnu Katsir, Suyuthi di dalam kitab-kitab tafsir mereka masing-masing, semuanya meriwayatkan hadis tentang tafsir ayat ini. Adapun teks hadis yang kami gunakan di sini diambil dari riwayat Muslim, dari Aisyah yang berkata, “Rasulullah saw telah keluar di pagi hari dengan berselimutkan kain yang terbuat dari bulu hitam.
Seketika itu Hasan bin Ali menghampirinya, beliau pun memasukkannya ke dalam kain tersebut. Husain juga datang menghampirinya dan dia juga masuk ke dalam kain  itu. Kemudian Fathimah datang, lalu beliau memasukkannya. Lalu datanglah Ali dan beliau pun memasukkannya. Setelah itu Rasulullah saw membaca ayat, Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’
2.Hadis Ummu Salamah :
Ketika menafsirkan ayat suci ini, Thabari dan Qurthubi, di alam kitab tafsir masing-masing, meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah yang berkata, “Ketika turun ayat yang berbunyi, Sesungguhnya Allah hanya hendak…, Rasulullah saw memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Kemudian beliau menutupi mereka semua dengan kain wol dari Khaibar.”[178]
Dalam hadis lain, Ummu Salamah berkata, “Kemudian beliau menyelimuti mereka dengan jubah…”[179]
Suyuthi meriwayatkannya di dalam kitab tafsirnya. Begitu pun Ibnu Katsir telah mengisyaratkan kepadanya.
Posisi Duduk Ahlulbait as di Bawah Kain Kisa
1. Hadis Umar bin Abi Salamah:
Thabari dan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir masing-masing, di dalam kitab Shahih-nya, Thahawi di dalam kitab al-Âtsâr, semuanya meriwayatkan hadis dari Umar bin Abi Salamah. Adapun teks yang kami bawakan di sini diambil dari riwayat Thabari dan Ibnu Katsir.
Umar bin Abi Salamah berkata, “Ayat ini telah turun kepada Rasulullah saw di rumah Ummu Salamah, Sesungguhnya Allah hanya hendak… Kemudian Rasulullah saw memanggil Hasan, Husain dan Fathimah, lalu mendudukkan mereka di hadapan beliau. Lalu Rasul saw memanggil Ali dan mendudukkannya di belakang beliau. Setelah itu beliau menutupi dirinya serta mereka semua dengan kain Kisa, kemudian bersabda, “(Ya Allah), mereka inilah Ahlulbaitku. Maka hilangkanlah dosa dari mereka, dan sucikanlah mereka
sesuci-sucinya.”[180-181]
Di dalam riwayat Ibnu Asakir, disebutkan bahwa setelah itu Ummu Salamah berkata, “Sertakan aku bersama mereka.” Tapi Rasulullah saw bersabda, “Tetaplah engkau di tempatmu. Engkau berada di atas kebaikan.”
2. Hadis Watsilah bin Asqa’ [181] dan Ummu Salamah [182]:
“(Rasulullah saw) mendudukan Ali dan Fathimah di hadapan beliau, sementara Hasan dan Husain masing-masing beliau dudukkan di atas paha atau di pangkuan beliau.”
Hadis ini diriwayatkan dari Watsilah oleh Hakim di dalam al- Mustadrak. Hakim berkata, “Hadis ini sahih menurut standar dua Syekh (Bukhari dan Muslim).” Haitsami juga meriwayatkannya di dalam Majma’ al-Zawâid.
Tempat Berkumpulnya Ahlulbait as
1. Hadis Abu Sa’id Khudri
Ketika menafsirkan ayat suci ini, Suyuthi meriwayatkan hadis di dalam kitab al-Durr Mantsûr dari Abu Sa’id Khudri yang berkata, “Ketika Rasulullah saw berada di rumah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, Jibril as turun dengan membawa ayat ini, Sesungguhnya Allah hanya berkehendak…” Dia (Abu Sa’id) melanjutkan, “Kemudian beliau memanggil Hasan, Husain, Fathimah dan Ali, lalu mengumpulkan mereka semua.
Setelah itu beliau menutupi mereka semua dengan kain, sementara tirai menghalangi Ummu Salamah (dari mereka). Kemudian Rasulullah saw berdoa, ‘Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku. Ya Allah, hilangkanlah dosa dari mereka, Ahlulbait, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.’ Ketika itu Ummu Salamah berkata, ‘Apakah aku bersama mereka, wahai Nabi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Tetaplah
engkau di tempatmu. Engkau berada di atas kebaikan.’”[183]
2. Hadis Ummu Salamah:
Hadis ini disebutkan di dalam Tafsîr Ibn Katsir, al-Dûr al-Mantsûr karya Suyuthi, Sunan Baihaqi, Tarîkh Baghdâd karya Khathib Baghdadi dan Musykil al-Âtsâr karya Thahawi. Adapun teks hadis yang kami bawakan di sini diambil dari riwayat Ibnu Katsir, bahwa Ummu Salam berkata, “Di rumahku, telah turun ayat, Sesungguhnya Allah hanya berkehendak…’ Ketika itu, Fathimah, Ali, Hasan dan Husain sedang berada di dalam rumah.
Kemudian Rasulullah saw menutupi mereka dengan kain Kisa yang sebelumnya beliau kenakan. Lalu beliau berkata, ‘Mereka inilah Ahlulbaitku. Maka hilangkanlah (Ya Allah) dosa dari mereka, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.’”[184]
Di dalam riwayat Hakim, di dalam kitab al-Mustadrak ‘alâ al- Shahîhain, juga disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata, “Di rumahku, telah turun ayat…”
Di dalam Shahih Tirmidzi, al-Riyâdh al-Nadhirah dan Tahdzîbu al-Tahdzîb, bab keutamaan Fathimah,[185] disebutkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku dan orang-orang terkasihku. Hilangkanlah dosa dari mereka, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.”[186]
Di dalam Musnad Ahmad disebutkan, “Ummu Salamah berkata, ‘Aku pun memasukkan kepalaku ke dalam rumah, lalu aku berkata, ‘Aku bersama kalian, wahai Rasulullah?’ Tapi beliau
menjawab, ‘Engkau menuju kepada kebaikan. Engkau menuju kepada kebaikan.’’”
Di dalam riwayat lain, Ummu Salamah mengatakan, “Aku pun mengangkat kain Kisa agar aku bisa masuk bersama mereka. Tetapi seketika itu, beliau menariknya kembali dari tanganku,
seraya bersabda, ‘Engkau berada di atas kebaikan.’”[187]
Sedangkan di dalam riwayat Hakim, di dalam al-Mustadrak, disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku tidak termasuk ke dalam Ahlulbait?” Beliau menjawab, “Sungguh kamu menuju kepada kebaikan. Tapi mereka inilah Ahlulbaitku. Ya Allah, Ahlulbaitku lebih berhak.”[188]
 
Footnote :
176 Mustadrak al-Hâkim ‘alâ al-Shahîhain: 2/147-148. Ayat dari Surah al-Ahzab: 33.
178 Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa’id dari Ummu Salamah, sebagaimana
yang disebutkan di dalam tafsir ayat suci ini di dalam kitab Tafsîr al-Thabari
(6/22).
179 Hadis ini diriwayatkan juga dari Ummu Salamah oleh Syahr bin Husyab, seperti
yang disebutkan di dalam kitab Tafsîr al-Thabari (6/22), dan diisyaratkan
kepadanya di dalam kitab Tafsîr Ibn Katsîr (3/485).
180 Hadis ini terdapat di dalam Shahîh al-Tirmidzi (12/85), Tafsîr al-Thabari, tafsir
ayat suci ini (6/22), Tafsîr Ibn al-Katsîr (3/485), Muskil al-Âtsâr (1/335), Jâmi’ al-
Ushûl (10/101), dan Ibn ‘Asâkir (5/6/16).
181 Al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain (2/416 dan 3/147), Majma’ al-Zawâid (9/167),
Muskil al-Âtsâr, Thahawi (1/335), Ibnu ‘Asâkir (5/6/16).
182 Tafsîr al-Thabari (6/22), Tafsîr Ibn al-Katsîr (3/483), Suyuthi di dalam al-Durr al-
Mantsûr (5/198), Sunan al-Baihaqi (2/152), Musnad Ahmad (4/170).
183 Suyuthi di dalam al-Durr al-Mantsûr, tafsir ayat suci ini (5/198).
184 Sunan al-Baihaqi (2/150), Tafsîr Ibn al-Katsîr (3/483)
185 Di dalam bab ini juga, Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah,
Anas bin Malik, Abu Hamra, Ma’qal bin Yasar dan Aisyah.
186 Shahîh Al-Tirmidzi, bab Fadhl (keutamaan) Fâthimah (13/248 dan 249), Tahdzîb
al-Tahdzîb (2/297), al-Riyâdh al-Nadhirah (2/248), Ibnu ‘Asâkir (5/1/14).
187 Musnad Ahmad: 6/292 dan 323.
188 Mustadrak al-Hâkim ‘alâ al-Shahîhain: 2/416, dalam tafsir ayat suci dari surah
al-Ahzab ini.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed