by

Keadaan Pemuda sebelum Kemunculan Imam Mahdi Afs.

Keadaan pemuda sesaat sebelum kemunculan Imam Mahdi Afs.
Pada masa itu, kegoncangan dalam kehidupan perseorangan ini ditandai pada bagaimana keberagamaan, keputusasaan, dan cara manusia menyelesaikan persoalannya dan lainnya.
Terkait dengan hal ini Imam Ja’far Shadiq as bersabda:
“Kamu akan melihat para pemuda melalui hari-harinya yang jika dia tidak melakukan dosa besar seperti kekejian, kecurangan, penipuan, atau meminum minuman yang memabukkan, maka ia akan diangap aib yang menyedihkan”. (Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini, al-Kafi, Jil. 8, hal. 40, no. 7.)
 
Keadaan sebagian para wanita sesaat sebelum kemunculan Imam Mahdi Afs.
Amirul Mukminin Ali as bersabda:
“Pada akhir zaman dimana hari telah dekat kepada kiamat yang merupakan zaman yang paling buruk, akan tampak para wanita yang telanjang, mereka menampakkan perhiasan mereka, mereka masuk kedalam fitnah yang berbahaya dan mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu dan syahwat mereka, mereka berlari menuju kelezatan, menghalalkan apa yang telah diharamkan Tuhan, mereka akan kekal dalam neraka”. (Shaduq, Man la Yahdhuruhul faqih, jil. 3, hal. 390, no. 4374.)
 
 
Imam Mahdi Afs berkata:
“Sesungguhnya Allah SWT tidak menciptkan mahluknya dengan sia-sia, dan mereka tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi Dia menciptakan mereka dengan kekuasaan-Nya, dan mereka dianugerahi telinga, mata, hati, dan akal pikiran, kemudian Allah mengutus kepada mereka para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan, mereka (para nabi) menyeru makhluk untuk taat kepada-Nya dan mencegah mereka untuk bermaksiat, dan memberi tahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui dari perintah tuhan mereka dan agama mereka.”
(Bihar Al-Anwar, Jil. 53, Hal. 194.)
 
Sumber :  Chanel telegram @tafsirhikmah

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed