Taklif adalah tanggungjawab melaksanakan syariat dalam segala aspek kehidupan. Pemikul tanggungjawabnya adalah mukallaf. Ia adalah mukmin yang memenuhi syarat balig dan berakal